Tomáš Pala

Poslední šance

Poslední judští králové svou poslední šanci nevyužili – využijeme ji my?

  • Autor: Tomáš Pala
  • Vydavatel: Alef
  • Vazba: Měkká
  • Rozměry: A5
  • Počet stran: 112
  • Rok vydání: 2022
  • ISBN: 978-80-906732-5-0

120 

Není skladem

Popis

Na jedné straně bychom o knize mohli říct, že je to psychologické drama: Poslechne aspoň některý z posledních judských králů Boha, nebo bude muset dojít ke zkáza města a téměř i celého národa? Na druhé straně je kniha docela detailní popis biblických událostí s aplikacemi do dnešního života.


Tuto knihu lze označit za malý biblický komentář k době posledních králů jižního Judského království. Vysvětluje zeměpisné souvislosti, komentuje historické události a zdůrazňuje přímé Boží působení v životě jednotlivých králů i celého lidu. Skutečnost, že biblické pasáže nejsou pouze citovány jako úryvky, ale jsou citovány v plném znění, velmi usnadňuje sledování výkladu textu.
Těžiště knihy spočívá v přenesení principů, které lze z příběhu vyvodit, do dnešní doby. Na konci každé kapitoly je tak zodpovězena otázka: „Jaké ponaučení z toho plyne pro nás?“
Kniha je tedy určena především těm, kteří chtějí z historie čerpat praktické poučení pro svůj osobní život, aby mohli využít Bohem darované příležitosti ve svém životě. Je tak velmi užitečným příspěvkem k realizaci Ř 15,4: „Všecko, co bylo kdysi napsáno, bylo napsáno k našemu poučení.“ 

– Meinolf Mellwig

Kniha líčí biblickou historii posledních judských králů. Autor zobrazuje na jedné straně jejich hříchy a nedostatky hodné Božího soudu, na druhé straně Boží milost, která dává možnost činit pokání a vrátit se.
Podobně jako v dobách před zajetím judského národa, i dnes dává Bůh příležitost k pokání. Nikdo neví, které Boží volání je poslední šancí zachránit se před jeho soudem.
Podobně jako judští králové se i věřící člověk může odklonit od cesty za Pánem Ježíšem. I dnes dává Pán Bůh příležitosti k návratu od neužitečného života či boje za něco, co je z pohledu věčnosti marnost. Přílišné zabývání se sebou, dobové problémy společnosti a jiné věci tohoto světa mohou věřícího odklonit od nebeského povolání a úkolů, které mu Pán dal: oslavovat ho, být nástrojem k záchraně hynoucích a sloužit Bohu i bližním.
Podobně jako byl Bůh na svém trůnu v době posledních judských králů, je na svém trůnu v těžkých dobách, jako jsou dnes – vidíme to očima víry. Kniha je povzbuzením k tomu, abychom v těžkých okolnostech života hleděli vzhůru, a hledali věci, které jsou nahoře. 

– Daniel Mojžiš